_______________________________________________________________________________________________________


17 mai på Auberts Plass

Bli med på den tradisjonelle flaggheisen på Apenes!

17. mai kl 08:00 heiser vi flagget på Auberts Plass.

Vi starter den store dagen med flaggheis på Aubets Plass kl. 08:00 på 17. mai.
Det blir servert kaffe til de voksne og is til barna.

Etter flaggheisen går turen til Apenesgården i Falkenstensveien, der det vil bli bekransning av Apenes-bautaen og tale mm.

Vi håper at flest mulig vil stille opp og hjelpe oss med å starte feststemningen på den store dagen!
Alle er hjertelig velkommen!

Hilsen styret

_______________________________________________________________________________________________________

Årsmøtet 2024

Velkommen til Årsmøtet 2024 i Apenes Vel !

Etter at foreningen har ligget nede helt siden begynnelsen av pandemien, starter vi nå opp igjen!

Derfor innkaller til styret i Apenes Vel herved til ÅRSMØTE og årsfest, fredag 15. mars kl.19:00

Sted: Apenesgården, Falkenstensveien 29

<--- last ned sakspapirene for Årsmøte 2024 her (trykk på bildet)

_______________________________________________________________________________________________________

Brev til lokalpolitikerene i Horten

Apenes Vel engasjerer seg mot nedleggelse av Lillås skole

Vi har sendt brev til kommunen med protest mot tiltaket ...


Til Hortens lokalpolitikere

Apenes Vel er svært kritiske til at Lillås skole legges ned etter 65års drift, på bakgrunn av budsjettet for 2024, vedtatt 20.12.23. Forslaget om nedleggelse av Lillås Skole ble redusert til en budsjettlinje da budsjett ble vedtatt før jul.

Apenes Vel er kritiske til at denne enkle utredningen danner basis for et slikt inngripende vedtak. Dette vil få stor betydning for flere tusen innbyggere i boligområdet Apenes og Lillås skolekrets for generasjoner framover. Et vedtak om nedleggelse man i ettertid vil innse var feil.

Apenes Vel forstår selvsagt at kommunen har en presset økonomi og at prognosene for elevtall har en synkende tendens for Horten kommune under ett. Men å legge ned skoler er feil medisin.

Langsiktighet.
I saker som gjelder lokalisering av skoler, må man ha et generasjons-perspektiv og vektlegge flere forhold enn kortsiktige økonomiske utfordringer pga høy gjeld.

<=== Klikk på bildet for å laste ned og lese hele brevet her ...

_______________________________________________________________________________________________________

Bevar Lillås skole! Bevar Lillås skole!

Nedlegging av Lillås skole
har stor betydning for deg og attraktive Apenes!

Lillås er en trygg og god nærskole.

Det har betydning for:

- Hvor attraktiv Apenes er for tilflyttere
- Et levende og mangfoldig nabolag
- Din boligverdi


Bli meddemonstrasjon tirsdag 27. februar

kl. 18.00 utenfor Rådhuset!

_______________________________________________________________________________________________________

En tradisjonsrik velforening i et aktivt bomiljø

                    

Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate Akvarelltrykk av Arve Solberg med motiv fra Hans Gudesgate

Foreningen Apenes Vel er en tradisjonsrik velforening som siden starten i 1918 har arbeidet for et bedre og triveligere lokalmiljø på Apenes.

I 2018 feiret foreningen sitt 100 års jubileum!
(se tilbakeblikk på 75 års jubileet i 1993)

Foreningen har gjennom alle år vært pådriver og opphav til en rekke saker av stor betydning for området.
For å fortsatt kunne være en sterk, aktiv og betydningsfull pressgruppe i bydelen vår, trenger vi alle de medlemmene vi kan få.

Apenes Vel har som formålsparagraf å fremme APENESBEBOERNES FELLES INTERESSER ! Som medlem i Apenes Vel støtter du opp om lokalmiljøet. I hvilken grad du ønsker å involvere deg aktivt i foreningens arbeid bestemmer du helt selv.
Her er det ingen tvang, men selvsagt synes vi det er veldig hyggelig hvis du ønsker å ta i et tak.
Vi håper at du kan hjelpe oss med å få flere medlemmer.
Meld deg inn, hvis du ikke allerede er medlem, og ta en prat med naboen om det samme !

 

Hvem kan bli medlem i Apenes Vel?

                         

Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Apenes Vels kjærneområde Bildet viser Apenes Vels kjærneområde

Det har versert mye usikkerhet om hva som egentlig utgjør Apenes området.

Som kjent lyder § 2 i Apenes Vels lover som følger: "Som medlemmer kan opptas beboere på Apenes og tidligere medlemmer og deres barn, som har flyttet til annet sted i byen." 

Mange er usikre på hvor langt Apenes-området egentlig strekker seg, og vi har derfor lagt ut følgende kart som klart definerer grensene.

Den røde ”sirkelen” viser Apenes Vels kjerneområde.

 

Er du ikke medlem? Meld deg inn her:

                                              

Viste du at du bor i et bevaringsområde?

            

I 1981 ble store deler av Apenes besluttet regulert som spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6. for å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet.

En kort oppsummering:

Bestemmelsenes gyldighetsområde er vist med heltrukken linje på reguleringskartet til venstre.

Området er regulert til spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6.
Formålet med bestemmelsene er å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet på en måte som lar seg kombinere med videreutviklingen av et fullverdig bomiljø.

Bygninger som på kartskissen er skravert er bevaringsverdige (dvs. byggeår før 1940).
Det heter også at eksisterende store trær og annen verdifull vegetasjon bør bevares.

Ved istandsettelse, om- og påbygging skal spesielle hensyn tas til den opprinnelige karakter m.h.t. dimensjoner, takform, materialbruk etc., samt taktekking, piper, vinduer m.v.
Skilt, utvendig belysning, gjerder, murer etc. skal forsøkes gitt en utforming som harmonerer med strøkets karakter.

Reguleringsplanen sier også at biloppstilling skal skje på egen tomt eller på arealer som er avsatt til formålet. Dette tolker vi som at parkering i gata, bare skal skje unntaksvis – noe det dessverre syndes svært mye imot.

Det heter også at garasjer skal så langt mulig plasseres nær eller i tilknytning til huset, og trekkes inn mot havens indre del. Disse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til materialvalg, form og farge.

Bruksendringer av eksisterende boliger tillates ikke.
Utvidelse av eksisterende bedrifter/forretninger kan bare tillates der bygningsrådet finner det forsvarlig av hensyn til det eksisterende miljø.
Tomter tillates ikke nyttet til opplag eller annen skjemmende virksomhet.

Før bygningsrådet behandler byggemelding skal det foreligge uttalelse av antikvarisk myndighet

Les mer om Apenes bevaringsområde her ...

Er du interresert i bydelens historie?
Da kan du også finne mye av interesse
i vårt arkiv...

 

 

 

 

                 

       Få oppdateringer fra

       Apenes Vel på Facebook.

Apene Vel - 100 år

Hva skjer på Apenes?

______________________________________

17. mai
kl. 08:00
heiser vi
flagget på
Auberts Plass

Les mer...

Årsmøte 2024

i Apenes Vel
fredag 15. mars
kl.19:00 på Apenesgården
Meld deg på nå ...!

Les mer...

Protest mot nedleggelse av Lillås skole

Apenes Vel er imot nedleggelse av Lillås skole.
Vi har sendt protestbrev ...

Flaggheis på Auberts Plass


Vet du at..?

"Vet du at" er en samling artige fakta om Apenes og området vårt.

Les mer..

I løpet av de første månedene i 2024 kommer vi til å distribuere denne infofolderen i alle post-kasser på Apenes.

Hvis du ikke har fått den, eller ønsker å se den nå, kan du laste den ned her.
(<---- klikk på bildet for å laste ned)

 Du kan også abbonere på vårt e-post nyhetsbrev her: