LOVER FOR FORENINGEN APENES VEL

 

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. MARS 1919. REVIDERT 1949, 1955, 1961, 1966, 1982, 1986, 1987, 1988, 1998, 2002, 2006, 2007, 2008, 2011, 2015

 

§ 1) Formål
Foreningens formål er å vareta og søke fremme Apenes-beboernes felles interesser.

§ 2) Medlemskap
Som medlemmer kan opptas beboere på Apenes og tidligere medlemmer og deres barn, som har flyttet til annet sted i byen. Innmelding skjer til styret.

§ 3) Kontingent
Den årlige kontingent bestemmes på det ordinære årsmøte.

§ 4) Utmeldelse
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.  Foreningens styre kan stryke medlemmer som etter påkrav venter 1 år eller mer med betaling av kontingenten.

§ 5) Styret
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styrets leder, kasserer og sekretær velges av årsmøte. Øvrige arbeidsoppgaver fordeles mellom styremedlemmene etter beste skjønn. Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer hvert annet år.

§ 6) Regnskap og revisjon
Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet revideres før hvert årsmøte av 2 revisorer. Revisorer velges for 1 år av årsmøtet.

§ 7) Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år, og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Det ordinære årsmøte skal som et minimum behandle følgende dagsorden:
   a) Årsberetning.   
   b) Regnskapsekstrakt.   
   c) Kontingent.   
   d) Valg av styre i henhold til § 2, 5 og 6. Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år.

§ 8) Valgbarhet, stemmerett, avstemning
Ethvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv. Dog kan uttredende medlemmer av styret nekte å motta valg i like lang tid som de fortløpende har hatt tillitsverv, dog maksimum 5 år. Ved avstemning avgjøres foreliggende saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder 2 stemmer.

§ 9) Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes så ofte styret finner det påkrevet, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. Årsmøtet skal minst 14 dager før og på passende måte gjøres kjent for medlemmene.

§ 10) Eksklusjon
Styret har rett til å utelukke et medlem som de mener skader foreningen. Et slikt utelukket medlem har rett til å innanke sin sak for første ordinære årsmøte hvor opptakelse igjen kan skje.

§ 11) Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses av et årsmøte når minst 2/3 av medlemmene ved uravstemning har stemt for dette. Skulle foreningen besluttes oppløst, tas det på samme årsmøte beslutning om anvendelse av de midler og inventar som foreningen er i besittelse av.

Sist revidert i.h.t årsmøtevedtak 2015. 

Last ned lovene i pdf

                    

Apenes Vel's første "love"

 

Apenes Vel's første "love" som ble trykket ved "Aktieselskapet Daggrys trykkeri" i 1919.

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Lovene anno 1966

 

Og her er lovene anno 1966