Apenes bevaringsområde

 

Viste du at du bor i et bevaringsområde?


I 1981 ble store deler av Apenes besluttet regulert som spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6. for å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet.

Reguleringsbestemmelsene er gjengitt i sin helhet under.

 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR APENES BEVARINGSOMRÅDE
HORTEN KOMMUNE


§ 1) Bestemmelsenes gyldighetsområde er vist med heltrukket linje på reguleringskartet.
Området begrenses av Falkenstensveien, Nedre Keisemark, Strandpromenadens trasé i henhold til stadfestet plan av 8.11.1978 og en linje langs Hasselbakkens Borettslags vestre del av Hasselbakken til Falkenstensveien i krysset med Holtanveien.


§ 2) Området er regulert til spesialområde for bevaring av eksisterende bebyggelse etter bygningslovens § 25.6.


§ 3) Formålet med bestemmelsene er å sikre bevaringsverdige enkelt bygninger og haveby-miljøet på en måte som lar seg kombinere med videreutviklingen av et fullverdig bomiljø.


§ 4) Bygninger som på skissen er skravert er bevaringsverdige. Eksisterende store trær og annen verdifull vegetasjon bør bevares.
For nærmere vurdering av de enkelte hus anses den foretatte registrering av området i august 1979 som retningsgivende.


§ 5) Ved istandsettelse, om- og påbygging skal spesielle hensyn tas til den opprinnelige karakter m.h.t. dimensjoner, takform, materialbruk etc., samt taktekking, piper, vinduer m.v.


§ 6) Deling av tomter og tiltetting med ny bebyggelse kan tillates av bygningsrådet - såfremt haveby-karakteren og preget av frittliggende bebyggelse opprettholdes.
Nybygg skal tilpasses den omkringliggende bevaringsverdige bebyggelse.


§ 7) Skilt, utvendig belysning, gjerder, murer etc. skal forsøkes gitt en utforming som harmonerer med strøkets karakter, og godkjennes av bygningsrådet.


§ 8) Biloppstilling skal skje på egen tomt eller på arealer som er avsatt til formålet.
Garasjer skal så langt mulig plasseres nær eller i tilknytning til huset, og trekkes inn mot havens indre del.
Garasjer skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til materialvalg, form og farge.


§ 9) Bruksendringer av eksisterende boliger tillates ikke.
Utvidelse av eksisterende bedrifter/forretninger kan bare tillates der bygningsrådet finner det forsvarlig av hensyn til det eksisterende miljø.
Tomter tillates ikke nyttet til opplag eller annen skjemmende virksomhet.


§10) Før bygningsrådet behandler byggemelding skal detforeligge uttalelse av antikvarisk myndighet.


§11) Bygningsrådet kan - hvor særlige grunner foreligger -dispensere fra disse reguleringsbestemmelser innenfor derammer som er satt i bygningslov med forskrifter,og vedtekter for Horten kommune.

 

Fylkesmannen i Vestfold
Tønsberg, den 10.4.1981
Etter fullmakt
Bjørn Torkildsen

Apenes bevaringsområde Apenes bevaringsområde Apenes bevaringsområde Apenes bevaringsområde Apenes bevaringsområde Apenes bevaringsområde
Tegnforklaring Apenes bevaringsområde Tegnforklaring Apenes bevaringsområde Tegnforklaring Apenes bevaringsområde Tegnforklaring Apenes bevaringsområde Tegnforklaring Apenes bevaringsområde Tegnforklaring Apenes bevaringsområde

  


<-- Last ned kopi av originaldokumentet i .pdf her!


    <-- Last ned kopi av kartet i storformat .jpg her!